Torslanda Entrepenad Logo

Torslanda Entreprenad byter nu namn till Anläggningsbolaget Väst AB

Hög effektivitet och noggrann projektplanering

Hemsidan kommer uppdateras under våren tillsvidare gäller tidigare kontaktuppgifter

Torslanda Entreprenad är en komplett aktör när det gäller markarbeten i Storgöteborg med kranskommuner. Vi utför allt från schakt- och VA-arbeten till planering och färdigställande. Vi tar även ansvar för skötseln under garantitiden.

Hög effektivitet och noggrann projektplanering innebär konkurrenskraftiga projekt, stabila relationer och tydligt ansvar. Vi är stolta över att vara ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Välkommen till oss!

 • Mark och anläggning

  Mark- och anläggningsavdelningen tar hand om de större projekten.

  Vi har lång erfarenhet av såväl infrastrukturprojekt som komplexa bostadsprojekt där vi hanterar allt från projektering till färdigställande och skötsel under garantitiden.

 • Service och underhåll

  Vi utför servicearbeten samt mark- och VA-arbeten åt kommuner, fastighetsbolag och byggföretag.

  Oavsett om det gäller dränering av innergårdar, reparation av lekplatser, ombyggnad av parkeringsplatser eller andra service- och underhållsuppdrag är Torslanda Entreprenad en partner med stor kunskap och högt förtroende

 • Karriär

  Är du intresserad av att bli en av oss?

  Vi är ständigt på jakt efter drivna medarbetare och tar gärna emot er ansökan på rekrytering@teab.se

Projekt

Spana in några av våra pågående och utförda projekt!

Glöstorpsskolan

Tingshuset

SGS Sandarna

Kontaktuppgifter

Richard Nemcik

Arbetschef - Mark & Anläggning

0722 47 29 25

Richard@teab.se

Alexander Rex

Arbetschef - Service & Underhåll

0703 05 28 24

Alexander@teab.se

Arbetsmiljöpolicy

Torslanda Entreprenad AB ska inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg med kranskommuner verka för en bra och säker arbetsmiljö. Vi följer de lagar och regelverk som gäller. Målet för vårt arbetsmiljöarbete är i samarbete och medverkan med alla medarbetare skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats. För att detta ska kunna uppnås ska hälsa och säkerhet beaktas i allt vi gör.

I arbetsmiljöarbetet är det viktigt att Torslanda Entreprenads chefer är ett föredöme och att säkerhet är den faktor som ska främjas på alla nivåer i företaget. Det är allas ansvar att bidra till och att skapa insikt om att säkerhet och förebyggande hälsoarbete är avgörande för en god arbetsmiljö.

För att förebygga ohälsa arbetar Torslanda Entreprenad också med förebyggande friskvårdsarbete. Detta ska även bidra till att stimulera och skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar. För att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet utvärderas insatserna inom arbetsmiljöområdet löpande. Vår strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Kunna påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta sitt hälsoansvar

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy genomsyras i all verksamhet inom bolaget. Vi ska vara bland de ledande inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg med kranskommuner. Detta innebär att vi strävar efter hög kundnöjdhet för såväl produkter som tjänster.

Våra kunder och slutanvändare ska alltid stå i fokus för vårt handlande. Vi ska vara lyhörda för deras önskemål och skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos varje enhet. Alla medarbetare ska vara införstådda med tillämpliga krav, känna till verksamhetens mål och inriktning och vara väl förtrogen med arbetsuppgifterna inom sitt ansvarsområde.

 • Vi strävar efter ständig förbättring och att ligga i framkant inom teknik, förnyelse och innovationer.
 • Vi ställer höga krav på kompetens och engagemang. Vi säkerställer så att alla på företaget har den kompetens och utbildning som krävs för sin arbetsuppgift och vi har löpande utbildningar och utbytande av erfarenheter för att ständigt förbättra oss.
 • Vi ställer höga krav på oss själva och samarbetspartners för att känna yrkesstolthet och att kunna möta kundens alla behov.
 • Alla verksamma inom företaget samt våra leverantörer har tagit del av denna kvalitetspolicy för att vi gemensamt ska nå upp till våra högt satta mål.

Miljöpolicy

Vi ska i all vår verksamhet inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg med kranskommuner vara ledande inom branschen och samtidigt sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett hållbart samhälle.

I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för:

 • Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässigt hållbar som möjligt.
 • Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns.

Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy ovan. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete. Vi arbetar löpande och förebyggande med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.