Miljö och kvalitetsstyrning

Miljödiplomerad av SamCert

Torslanda Entreprenad har en lång tradition av att arbeta miljövänligt.

Miljöpolicy Vi ska i all vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara optimal och så miljömässig som möjligt. Restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas.

Miljömål Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att följa lagkraven och löpande förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.
Intern miljöinformation Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Miljöfrågorna sätts alltid i första rummet på alla nivåer. Alla anställda utbildas och informeras successivt så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete och medverka i vår strävan med att leva upp till aktuella miljökrav.
Miljörevision Företaget uppfyller bl.a. Trafikkontorets nya gemensamma miljökrav för entreprenader som trädde i kraft 2012. Uppföljning och revidering sker fortlöpande.
Offentlig miljöredovisning Vi är miljödiplomerade av företaget SamCert och lever upp till uppsatta mål

i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.


Svensk Miljöbas Miljödiplom Torslanda Entreprenad 2018-2019

Kvalitet i alla led

Vi ska alltid leverera projekt med rätt kvalitet och utan fel så att du som kund blir nöjd och får dina krav tillgodosedda både på kort och lång sikt. Vi är särskilt angelägna om att leverera kvalitet både i tjänsterna vi erbjuder och i sättet vi utför våra uppdrag. Detta omfattar även att utveckla ett gott och förtroendefullt samarbete med leverantörer och entreprenörer som delar vårt kvalitetstänkande.

Vi arbetar systematiskt för att ta tillvara kunskap och idéer hos medarbetare, leverantörer, entreprenörer och kunder för att ständigt utveckla och förbättra vår kvalitet.

Som stöd för verksamheten finns Torslanda Entreprenads verksamhetsledningssystem där kvalitetsfrågorna är centrala. Genom att använda oss av ett modernt ekonomi- och projektstyrningssystem, anpassat för byggbranschen, har vi total kontroll över våra projekt. På Torslanda Entreprenad arbetar vi enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.