Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Kvalitet i alla led

Vi ska alltid leverera projekt med rätt kvalitet och utan fel så att du som kund blir nöjd och får dina krav tillgodosedda både på kort och lång sikt. Vi är särskilt angelägna om att leverera kvalitet både i tjänsterna vi erbjuder och i sättet vi utför våra uppdrag. Detta omfattar även att utveckla ett gott och förtroendefullt samarbete med leverantörer och entreprenörer som delar vårt kvalitetstänkande.

Vi arbetar systematiskt för att ta tillvara kunskap och idéer hos medarbetare, leverantörer, entreprenörer och kunder för att ständigt utveckla och förbättra vår kvalitet.

Som stöd för verksamheten finns Torslanda Entreprenads verksamhetsledningssystem där kvalitetsfrågorna är centrala. Genom att använda oss av ett modernt ekonomi- och projektstyrningssystem, anpassat för byggbranschen, har vi total kontroll över våra projekt. På Torslanda Entreprenad arbetar vi enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

Vår kvalitetspolicy genomsyras i all verksamhet inom bolaget. Vi ska vara bland de ledande inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg med kranskommuner. Detta innebär att vi strävar efter hög kundnöjdhet för såväl produkter som tjänster.

• Våra kunder och slutanvändare ska alltid stå i fokus för vårt handlande. Vi ska vara lyhörda för deras önskemål och skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

• Ansvaret för kvalitetsarbetet ligger hos varje enhet. Alla medarbetare ska vara införstådda med tillämpliga krav, känna till verksamhetens mål och inriktning och vara väl förtrogen med arbetsuppgifterna inom sitt ansvarsområde.

• Vi strävar efter ständig förbättring och att ligga i framkant inom teknik, förnyelse och innovationer.

• Vi ställer höga krav på kompetens och engagemang. Vi säkerställer så att alla på företaget har den kompetens och utbildning som krävs för sin arbetsuppgift och vi har löpande utbildningar och utbytande av erfarenheter för att ständigt förbättra oss.

• Vi ställer höga krav på oss själva och samarbetspartners för att känna yrkesstolthet och att kunna möta kundens alla behov.

Alla verksamma inom företaget samt våra leverantörer har tagit del av denna kvalitetspolicy för att vi gemensamt ska nå upp till våra högt satta mål.

Miljödiplomerad av SamCert

Torslanda Entreprenad har en lång tradition av att arbeta miljövänligt.

Miljöpolicy Vi ska i all vår verksamhet inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg med kranskommuner vara ledande inom branschen och samtidigt sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett hållbart samhälle.
 
I vårt dagliga arbete ska vi aktivt verka för:
• Att vår förbrukning och hantering av energi, råvaror, drivmedel och andra resurser ska vara så optimal och miljömässigt hållbar som möjligt.
• Att de restprodukter som verksamheten ger upphov till i största möjliga mån återanvänds eller återvinns.
 
Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy ovan. Det är också vår ambition att löpande utbilda och informera medarbetarna så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete. Vi arbetar löpande och förebyggande med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att ligga före lagkraven och ständigt förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.

Miljömål Vi arbetar ständigt med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten. Genom att följa lagkraven och löpande förbättra vårt miljöarbete stärker vi vår konkurrenskraft ute på marknaden.
Intern miljöinformation Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy. Miljöfrågorna sätts alltid i första rummet på alla nivåer. Alla anställda utbildas och informeras successivt så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete och medverka i vår strävan med att leva upp till aktuella miljökrav.
Miljörevision Företaget uppfyller bl.a. Trafikkontorets nya gemensamma miljökrav för entreprenader som trädde i kraft 2012. Uppföljning och revidering sker fortlöpande.
Offentlig miljöredovisning Vi är miljödiplomerade av företaget SamCert och lever upp till uppsatta mål

i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.


Svensk Miljöbas Miljödiplom Torslanda Entreprenad 2018-2019

God arbetsmiljö i samverkan

Torslanda Entreprenad ska inom mark- och anläggningsbranschen i Storgöteborg med kranskommuner verka för en bra och säker arbetsmiljö.

Vi följer de lagar och regelverk som gäller. Målet för vårt arbetsmiljöarbete är i samarbete och medverkan med alla medarbetare skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats. För att detta ska kunna uppnås ska hälsa och säkerhet beaktas i allt vi gör.

I arbetsmiljöarbetet är det viktigt att Torslanda Entreprenads chefer är ett föredöme och att säkerhet är den faktor som ska främjas på alla nivåer i företaget. Det är allas ansvar att bidra till och att skapa insikt om att säkerhet och förebyggande hälsoarbete är avgörande för en god arbetsmiljö.

För att förebygga ohälsa arbetar Torslanda också med förebyggande friskvårdsarbete. Detta ska även bidra till att stimulera och skapa förutsättningar för våra medarbetare att ta sitt hälsoansvar. För att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet utvärderas insatserna inom arbetsmiljöområdet löpande. Vår strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.

Varje medarbetare ska därför ges förutsättningar att:
• Känna till verksamhetens mål och vision
• Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
• Kunna påverka sin egen arbetssituation
• Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
• Utveckla sin kompetens
• Ta sitt hälsoansvar