Mark och anläggning

Mark och anläggning

Mark- och anläggningsavdelningen tar hand om de större projekten. Vi har lång erfarenhet av komplexa bostadsprojekt där vi hanterar allt från projektering till avslutande finplanering inklusive plantering och efterföljande skötsel under garantitiden.

Vi åtar oss både utförande- och totalentreprenader

I totalentreprenaderna startar vi med färdigprojektering av bygghandlingar, för att sedan övergå till utförandet med grundläggnings- och ledningsarbeten.

Grundläggningsarbetet innefattar jord- och / eller bergschakt, många gånger kombinerat med pålning och med en spont runt schaktgropen. När sedan betongstommen är uppe återfyller vi runt den nya byggnaden för att slutligen i ett senare skede återkomma för finplaneringsarbeten.

Industriföretag

Vi arbetar även framgångsrikt med industriföretag, där logistik och framkomlighet ofta sätts i fokus eftersom kundens produktion aldrig får stanna upp. Åt fordonsindustrin har vi sedan lång tid tillbaka utfört kompletta markarbeten för nya bilförsäljnings-anläggningar runtom Storgöteborg med kranskommuner. Dessutom har vi bistått vid ett antal tillbyggnader för forskning och utveckling samt förädling av befintligt fastighetsbestånd åt Volvo Cars i Torslanda.

Infrastrukturprojekt

Mark- och anläggningsavdelningen utför även mindre infrastrukturprojekt, upp mot ett tiotal miljoner, åt både offentliga beställare och privata exploatörer.

Samverkansentreprenader

Vi har idag mångårig erfarenhet av samverkansentreprenader, där vi är inblandade tidigt för framtagning av projektbudget och ramar för projekteringen. Vi är sedan delaktiga och behjälpliga under projekteringsarbetet för att styra handlingar och ritningar för projektets bästa ekonomiska och kvalitativa lösning.

Organiserade för samarbete och effektivitet

Mark- och anläggningsavdelningen har en platt organisation, där vi dagligen arbetar tätt tillsammans för bästa möjliga kundnytta. Våra skickliga anläggningsarbetare, grävmaskinförare samt kranbilsförare tillsammans med arbetsledare, platschefer och entreprenadingenjör sköter produktionen i fält. Våra platschefer och arbetsledare arbetar nära produktionen eftersom de är stationerade på sina respektive arbetsplatser.

Vi kombinerar mångårig erfarenhet med yngre välutbildade tjejer och killar, många med högskoleutbildning. Oftast är entreprenaderna tagna i hård konkurrens där vår kalkylavdelning tillsammans med företagsledning lyckats vinna anbudstävlingen.