Service och underhåll

Service och underhåll

Service- och underhållsavdelningen utför uppdrag med inriktning på mark- och anläggningsarbeten i Storgöteborg och vissa kringliggande kommuner.  Våra uppdrag varierar mellan mindre servicearbeten till entreprenader av större omfattning.  Vi utför bland annat grundläggningsarbeten, VA- och ledningsarbeten, reparationsarbeten, finplaneringsarbeten samt växt- och grönytearbeten.

Utöver detta åtar vi oss skötsel av vegetationsytor under garantitiden samt kompletta skötselåtaganden under garantitiden och därefter.

Från planteringslådan till vattenrening

Vi antar de flesta utmaningar och tror oss klara av de mest skiftande typer av arbeten. Med vår breda och mångsidiga kompetens som spänner över ett brett fält av mark- och anläggningsarbeten åtar vi oss både utförande- och totalentreprenader av allehanda olika slag. Från den enklaste planteringslådan till den mer komplexa vattenreningsanläggningen.

Våra kunder är bland annat bostadsbolag, bostadsutvecklare  och privata fastighetsägare.  Dessutom utför vi arbeten åt kommunala bolag och verk, industrin och olika större byggentreprenörer.

Stabil orderingång

Våra olika ramavtal utgör basen för vår verksamhet. Nuvarande ramavtal löper över ett till fyra år, vilket gör att vi har en stabil orderingång och kan behålla och utveckla den bästa kompetensen till nytta och glädje för våra kunder.

Organiserade för flexibilitet och hög servicenivå

Med ett känt varumärke och ett grundmurat entreprenörskap i botten kombinerat  med en platt och mycket flexibel organisation hoppas vi att våra kunder ska känna att vi har ett äkta engagemang och vilja till problemlösning.

Organisationen vilar på en bred bas av yrkesarbetare, grävmaskiner samt arbetsledare och platschefer i en väl avvägd blandning av unga och mer rutinerade anställda som kommer från olika bakgrunder. För att lösa våra uppdrag har avdelningen tillgång till servicebilar utrustade med maskiner och verktyg för mark- och anläggningsarbeten.

Där det krävs resurser som vi inte själva förfogar över tar vi hjälp av ett antal väl kända leverantörer och underentreprenörer med specialkompetens. Detta gör att vi kan vara snabbt på plats för att upprätthålla en hög servicenivå för våra kunder.